Wat zoekt u?
Producten, artikelnummers, diensten, inspiratie, brochures, ... Wij vinden wat u zoekt.
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
NL/NL

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze leverings- en betalingsvoorwaarden (LBV) voor het zakelijke rechtsverkeer

Preambule

Als fabrikant van chemische producten doen wij er alles aan om door middel van kwaliteitsbewaking te garanderen dat onze producten constant van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Zelfs als aan de strengste controles wordt voldaan, kunnen chemische producten, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de betrokken personen, onvermijdelijk zowel positieve of negatieve effecten hebben, zoals tijdelijke geurbelasting, evenals effecten op het milieu.

1. Toepassingsgebied

1.1 We sluiten uitsluitend overeenkomsten af onder onze op dat moment geldende LBV. Onze LBV gelden niet voor consumenten . Zodra onze LBV eenmaal door de klant zijn ontvangen, gelden ze voor alle volgende transacties van het lopende handelsverkeer. Herzieningen zijn van toepassing met ingang van onze schriftelijke kennisgeving.

1.2 Strijdige, afwijkende of eenzijdige handelsvoorwaarden van de klant zijn voor ons niet bindend, ook niet als we deze niet uitdrukkelijk afwijzen of als we desondanks zonder voorbehoud diensten leveren of aanvaarden, tenzij we deze handelsvoorwaarden in een individueel geval uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Afsluiting van de overeenkomst

2.1 Als de klant ons een offerte doet, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de klant onze orderbevestiging heeft ontvangen of, indien er geen orderbevestiging volgt, uiterlijk nadat de klant onze factuur of levering heeft ontvangen, als de klant deze eerder ontvangt dan de orderbevestiging. Op schriftelijk verzoek volgt er een schriftelijke orderbevestiging. Onze orderbevestiging respectievelijk factuur is bepalend voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst.

2.2 De klant is gebonden aan zijn offerte tot vier weken nadat deze door ons is ontvangen.

2.3 Als de orderplaatsing van de klant is voorafgegaan aan onze offerte, dan komt de overeenkomst tot stand door de orderplaatsing. Als de orderplaatsing van de klant afwijkt van onze offerte, dan komt de overeenkomst pas tot stand door onze orderbevestiging. Als onze offerte „vrijblijvend“ was, dan kunnen we deze tot aan de orderplaatsing naar wens herroepen. De orderplaatsing van de klant dient op ons verzoek schriftelijk te geschieden.

3. Prijzen, betalingen

3.1 Onze prijzen zijn af fabriek of af magazijn en kosten voor verpakking, vracht, porto, waarde- en transportverzekering zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. De omzetbelasting is niet bij de prijzen inbegrepen en moet nog worden verrekend. In geval van overeengekomen leveringen in het buitenland betaalt de klant de invoerrechten. Kortingen of bonussen worden uitsluitend verleend in geval van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

3.2 Wanneer er tussen transactie en levering buiten onze verantwoordelijkheid kostenstijgingen, in het bijzonder voor lonen, grondstof of vracht, optreden van meer dan 3 % van de overeengekomen prijs, dan kunnen we de overeengekomen prijs overeenkomstig de invloed van de bepalende kostenfactoren evenredig aanpassen zonder winstopslag, voor zover de klant de goederen verkoopt op de commerciële markt.

3.3 Onze vorderingen zijn verschuldigd zodra onze kennisgeving is ontvangen dat de goederen zijn klaargezet om te worden afgehaald of, in geval van overeengekomen aflevering, zodra de goederen bij de klant zijn afgeleverd, tenzij er schriftelijk een latere betalingstermijn is overeengekomen.

3.4 Betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in EURO te geschieden door storting of overmaking op onze rekening bij een door ons aangewezen bankinstelling. Door ons verleende betalings- en kortingstermijnen lopen vanaf de factuurdatum. Overeengekomen kortingen zijn uitsluitend ontvankelijk indien de klant niet in gebreke is met andere vorderingen die voortvloeien uit onze zakelijke relatie. Bepalend voor een tijdige betaling is het tijdstip waarop de bank van de klant de betalingsopdracht ontvangt bij voldoende saldo op de rekening.

3.5 Wij behouden ons het recht voor om betalingen te gebruiken voor de aflossing van de oudste achterstallige rekeningen, inclusief opgelopen rente en kosten, en wel in de volgorde: kosten, rente, hoofdvordering.

3.6 Indien de klant niet uiterlijk twee dagen na onze kennisgeving dat de goederen zijn klaargezet om te worden afgehaald of, in geval van speciaal overeengekomen aflevering, uiterlijk twee dagen nadat de goederen zijn afgeleverd overgaat tot betaling, dan is hij in gebreke, tenzij hij eerder al onze factuur ontvangt of een overeengekomen betalingstermijn al eerder is verstreken. In deze gevallen is de klant reeds in gebreke indien hij niet uiterlijk één dag na ontvangst van de factuur of binnen de betalingstermijn overgaat tot betaling. Wanneer de klant in gebreke is met betalen, rekenen wij in het handelsverkeer vanaf de vervaldag (paragraaf 3.3) aanvankelijk 5 % vervalrente per jaar en vanaf betalingsachterstand achterstalligheidsrente van 8 % per jaar bovenop de op dat moment geldende basisrentevoet.

3.7 Toegestane betalingstermijnen vervallen wanneer wij een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant signaleren of wanneer de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt over zijn kredietwaardigheid. In deze gevallen worden openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, voor zover de klant niet het recht heeft om prestaties te weigeren. Verder hebben wij het recht om openstaande leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uit te voeren. Als de klant dit weigert dan kunnen wij, voor zover we onze prestatie nog niet hebben geleverd, de overeenkomst opzeggen zonder dat de klant hieraan rechten kan ontlenen.

3.8 Wissels en cheques worden uitsluitend geaccepteerd op basis van een speciale overeenkomst en onder voorbehoud van betaling. Wissels moeten discontabel zijn. Wissel- en discontokosten zijn voor rekening van de klant. Deze worden berekend vanaf de vervaldag van de factuur en zijn onmiddellijk opeisbaar. De looptijd van de wissel mag niet langer zijn dan negentig dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

3.9 De klant mag onze vorderingen uitsluitend verrekenen wanneer zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld is of door ons schriftelijk is erkend. De klant mag zijn retentierecht uitsluitend uitoefenen wanneer wij op basis van dezelfde overeenkomst, waaruit de klant zijn retentierecht afleidt, een verplichting wezenlijk hebben geschonden en ondanks schriftelijke aanmaning van de klant geen gepaste zekerheidstelling hebben aangeboden. Hetzelfde geldt voor het opwerpen van excepties.

4. Levering / Prijs- en prestatierisico

4.1 Levering en verzending zijn af fabriek en, ook bij een franco levering, voor risico van de klant. Na overdracht van het risico zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging. Meerkosten als gevolg van speciale verzendwensen zijn voor rekening van de klant.

4.2 Deelleveringen van redelijke omvang zijn toegestaan. Wij zijn verplicht goederen van standaardkwaliteit te leveren, met inachtneming van in de handel gebruikelijke toleranties met betrekking tot aard, hoeveelheid, kwaliteit en verpakking. In geval van speciale fabricage kunnen meer- of minderleveringen tot 10 % van de overeengekomen hoeveelheid niet worden afgewezen.

4.3 Retourverpakkingen blijven ons onvervreemdbaar eigendom. Ze moeten uiterlijk zestig dagen na levering volledig leeg, onbeschadigd en franco worden teruggezonden. Indien dit niet gebeurt dan kunnen wij de dagprijs van nieuwe verpakkingen van dezelfde uitvoering aan de klant in rekening brengen of huurkosten eisen. Retourverpakkingen mogen niet voor een ander doel dan voor het transport van de geleverde goederen, bijvoorbeeld voor opslag van andere producten, worden gebruikt. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden niet retour genomen. Wij stellen de klant een derde partij voor, die de verpakkingen volgens de regelgeving inzake verpakkingen recyclet.

5. Levertijd

Voor vaste levertermijnen is een schriftelijke bevestiging van ons vereist. In geval van een vertraagde levering als gevolg van arbeidsconflicten of onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden zoals overheidsmaatregelen, verkeersopstoppingen enzovoort, vrijwaren wij ons voor de duur van de belemmeringen of in geval van onmogelijkheid volledig van onze leveringsverplichting, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de belemmeringen. Er moet ons een respijttermijn van ten minste vier weken worden verleend.

6. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend na een schriftelijke kennisgeving en onze voorafgaande acceptatiebevestiging aanvaard. Kosten en risico van de retourzendingen zijn voor de klant, tenzij de geretourneerde goederen gebreken vertonen.

7. Niet-bindende gebruiksaanwijzingen / Eigendomsrechten van derden

7.1 Productbeschrijvingen, gebruiksaanwijzingen en technisch gebruiksadvies, mondeling, schriftelijk of door middel van proeven, zijn uitsluitend algemene, vrijblijvende aanwijzingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingsdoeleinden van de producten en speciale omstandigheden, moet de klant elke levering controleren op geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Dit geldt ook wanneer het product algemeen wordt aanbevolen voor één bepaald doel. Het toepassen, gebruiken en verwerken van de producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.
Dit geldt met name voor de maritieme sector. Een product dat is gecertificeerd voor dit gebied door het EG Bouwstof testcertificaat moet worden verwerkt in overeenstemming met de parameters die zijn gespecificeerd in het EG Bouwstof testcertificaat, anders is er geen aansprakelijkheid voor dit gebied.

7.2 Wij bieden geen garantie op de met de geleverde goederen vervaardigde oppervlakken, omdat we geen invloed hebben op de juiste verwerking. Als er verdunningen, verharders , lakken of andere componenten worden bijgemengd die niet door ons zijn aanbevolen, dan voldoen de producten niet meer aan onze productbeschrijving.

7.3 De klant is als enige verantwoordelijk om eventuele eigendomsrechten van derden, zoals gebruiksoctrooien, te respecteren en wettelijke voorschriften na te leven bij de verwerking van de producten.

8. Niet-contractconforme goederen

8.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer onze producten worden gemengd met producten van externe leveranciers. Hetzelfde geldt wanneer de totale opbouw van een oppervlak niet uitsluitend met onze producten wordt uitgevoerd. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid bij onjuiste opslag of voor reclameboodschappen van derden.

8.2 Als het geleverde product een gebrek vertoont, dan heeft de klant alleen het recht om reparatie van het product te eisen. Een nalevering is uitgesloten omdat dit regelmatig zou leiden tot onevenredige kosten en omdat de klant door de uitsluiting van de nalevering geen grote nadelen ondervindt. Wij hebben echter wel de keuze om een foutloos product na te leveren.

8.3 Als de reparatie of vervanging van een gebrekkig product niet lukt of niet binnen een door ons gestelde, redelijke termijn plaatsvindt, dan kan de klant de overeenkomst opzeggen of de aankoopprijs verlagen. Een schadevergoeding kan uitsluitend worden geëist overeenkomstig de voorwaarden vermeld in paragraaf 9.

8.4 Indien de klant, nadat hij heeft gereclameerd over een gebrek en de door ons gestelde termijn voor reparatie of vervanging is verstreken, niet te kennen geeft op welke rechten hij volgens paragraaf 8.2 en 8.3 aanspraak maakt, dan kunnen wij de klant hiervoor schriftelijk een declaratietermijn van drie weken opleggen. Na het vruchteloos verstrijken van deze termijn gaat de beslissingsbevoegdheid over op ons.

8.5 De onderzoeks- en reclamatieplicht conform § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch - HGB) geldt met dien verstande dat de klant zichtbare gebreken binnen een week na levering van de producten moet reclameren, waarbij tijdige verzending van de schriftelijke reclamatie volstaat voor inachtneming van de termijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien gekochte goederen verwijtbaar niet worden afgenomen, dan kunnen wij een schadevergoeding voor het niet afnemen van de goederen van 20% van de aankoopprijs eisen. Het indienen van een verdere vordering tot schadevergoeding blijft voorbehouden. Het is de klant toegestaan om een geringere schade te bewijzen.

9.2 Vorderingen tot schadevergoeding van de klant, ongeacht de rechtsgrond, alsmede vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten zijn uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of door een geringe nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot typische, voorzienbare schade.

9.3 De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor persoonlijk letsel, dat wil zeggen voor het verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, in geval van aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) of voor zover we een uitzonderlijke garantie hebben verleend.

10. Verjaring

10.1 Contractuele vorderingen tot schadevergoeding en vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten van de klant verjaren na twee jaar.

10.2 Anders dan in paragraaf 10.1 verjaren contractuele vorderingen tot schadevergoeding en vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten van de klant, die gebaseerd zijn op een gebrekkig product en het recht op reparatie conform paragraaf 8.2, zin 1, na een jaar. Verhaalsaanspraken volgens § 478 (en verder) van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) blijven onverlet.

10.3 Paragraaf 10.1 en 10.2, zin 1 zijn niet van toepassing in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals de in paragraaf 9.3 genoemde gevallen. Hier zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

10.4 Onze betalings- en rentevorderingen verjaren na vijf jaar.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat is voldaan aan alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant, met inbegrip van nevenvorderingen, aanspraken op schadevergoeding en inning van cheques en wissels. Dit eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien slechts enkele vorderingen van ons via een lopende rekening worden ontvangen en het saldo vereffend en geaccepteerd is.

11.2 De klant is verplicht om onze onder voorbehoud van eigendomsrecht geleverde goederen (hierna te noemen 'Voorbehouden goederen') voor ons zorgvuldig te bewaren, op eigen kosten in stand te houden, te repareren en als een zorgvuldige handelaar te verzekeren tegen verlies en beschadiging. De klant staat zijn vorderingen uit de verzekeringscontracten hierdoor bij voorbaat aan ons af. Wij aanvaarden dit afstaan.

11.3 De klant heeft het recht om binnen het gewone handelsverkeer te beschikken over de Voorbehouden goederen, zolang hij zijn verplichtingen uit de handelsbetrekking met ons tijdig nakomt. Dit geldt niet wanneer en voor zover tussen de klant en zijn afnemers een afstandsverbod is overeengekomen met betrekking tot de vordering op de koopprijs. De klant is niet gerechtigd tot belening, eigendomsoverdracht of andere belasting van Voorbehouden goederen. Hij is verplicht om onze rechten bij het doorverkopen van de Voorbehouden goederen ten bedrage van onze vordering op de koopprijs te garanderen. Dit kan gebeuren doordat de klant de eigendomsoverdracht bij het doorverkopen afhankelijk maakt van de volledige betaling van de goederen door zijn afnemer.

11.4 Indien onze Voorbehouden goederen door de klant worden verkocht, dan staat de klant nu reeds alle uit de doorverkoop resulterende vorderingen, inclusief schadevergoedingen van derden ten bedrage van de factuurwaarde van de Voorbehouden goederen met alle zekerheids- en nevenrechten inclusief wissels en cheques aan ons af. Wij aanvaarden dit afstaan. Indien de Voorbehouden goederen met andere goederen tegen een totaalprijs worden verkocht, dan beperkt de afstand zich tot het evenredige bedrag van de factuur van de klant voor onze meeverkochte, Voorbehouden goederen. Als er goederen worden verkocht, waaraan wij volgens artikel 11.6 mede-eigendomsrecht hebben verworven, dan beperkt de afstand zich tot het deel van de vordering dat overeenstemt met ons mede-eigendomsaandeel.

11.5 Bij betalingsverzuim of andere niet-onaanzienlijke verzakingen van een plicht en een wezenlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant is hij behoudens § 107 lid 2 InsO (Duitse Insolventieverordening) verplicht tot teruggave van de Voorbehouden goederen. Deze verplichting is onafhankelijk van een opzegging of het verlenen van uitstel. De klant geeft ons nu reeds toestemming om zijn bedrijfsgebouwen te betreden voor het afhalen van goederen. Wij hebben het recht om de teruggenomen goederen in het gewone handelsverkeer door te verkopen en onze kosten met de opbrengst te verrekenen. De terugname van de Voorbehouden goederen gebeurt slechts zekerheidshalve, een opzegging van het contract vindt uitsluitend plaats na een uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring. Als wij het contract opzeggen, dan kunnen wij voor de duur van de beschikbaarstelling van de goederen een vergoeding eisen overeenkomstig § 503 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Verder hebben wij het recht om bij betalingsverzuim of een wezenlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant, aan de afnemers van de klant in zijn naam de afstand aan ons van de vorderingen uit de doorverkoop te melden en de vorderingen te innen.

11.6 De klant verwerkt de Voorbehouden goederen alleen voor ons, zonder op grond hiervan aanspraken tegen ons te kunnen verwerven. Het nieuwe product wordt ons eigendom. Bij verwerking, vermenging of verbinding van de Voorbehouden goederen met goederen, die eigendom zijn van derden, verwerven wij mede-eigendomsrecht op het nieuwe product in verhouding van de factuurwaarde van onze Voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen. Indien de verbinding of vermenging plaatsvindt met een hoofdzaak van de klant, dan staat deze nu reeds zijn eigendomsrechten op het nieuwe product aan ons af.

11.7 Over executiemaatregelen van derden in de Voorbehouden goederen of in de door ons afgestane vorderingen of andere zekerheden moet de klant ons onmiddellijk informeren met opgave van de noodzakelijke documenten voor een interventie; dit geldt ook voor nadelen van andere aard.

11.8 Wij verplichten ons ertoe om de zekerheden waarop wij volgens de bovenstaande bepalingen recht hebben op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven, wanneer de factuurwaarde van de tot zekerheid overgedragen goederen onze te verzekeren vorderingen met meer dan 20 % overstijgt. De keuze van de vrij te geven Voorbehouden goederen ligt bij ons.

11.9 De afspraken met betrekking tot het eigensdomsvoorbehoud blijven van kracht, totdat de klant al onze vorderingen heeft betaald. Als de klant de vordering opneemt in een rekening-courantverhouding met zijn afnemer, dan staat hij nu reeds de ten gunste van hem ontstane saldovordering uit de rekening-courant aan ons af. Ook na de afstand heeft de klant het recht om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft onverminderd geldig, waarbij is bepaald dat wij de vordering niet zelf mogen innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen correct nakomt. De klant verplicht zicht ertoe om alle noodzakelijke gegevens en documenten door te geven die noodzakelijk zijn voor de inning van de afgestane vorderingen.

11.10 Indien het voorbehoud van eigendomsrecht volgens het buitenlandse recht van het land, waarin het geleverde product zich bevindt, niet geldig zou zijn, dan moet de klant op ons verzoek een gelijkwaardige zekerheid verschaffen. Als hij niet aan deze eis voldoet, dan kunnen wij de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen eisen.

12. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

12.1 De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel in Hamm. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit handelstransacties met in het handelsregister ingeschreven zakenlieden en rechtspersonen van publiek recht is voor beide partijen de maatschappelijke zetel van ons hoofdkantoor in 59075 Hamm. Zie § 38. Zivilprozessordnung (ZPO) van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit geldt ook voor processen met betrekking tot wissels en cheques. Wij kunnen onze aanspraken ook bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant geldend maken.

12.2 Het Duitse recht is van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag - CISG) is uitgesloten.

13. Slotbepaling

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of van de leveringstransactie geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen of overige delen van dergelijke clausules onverminderd geldig.