Czego szukasz?
Produkty, numery artykułów, usługi, inspiracje, broszury, ... Znajdziemy to, czego szukasz.
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
PL/PL

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki dostawy i płatności (TDP) dla obrotu prawnego

Preambuła

Jako producent produktów chemicznych staramy się zagwarantować stale doskonałą jakość naszych produktów na najwyższym poziomie, którą osiągamy poprzez środki zapewnienia jakości. Nawet przy zachowaniu najsurowszych kontroli produkty chemiczne z natury rzeczy mogą mieć nieuniknione pozytywne i negatywne skutki dla środowiska, jak np. czasowe uciążliwości związane z nieprzyjemnym zapachem, również w zależności od indywidualnej wrażliwości osób, których dotyczą.

1. Ważność

1.1 Umowy zawieramy wyłącznie na podstawie naszych aktualnie obowiązujących TDP. Nasze TDP nie obowiązują w odniesieniu do konsumentów. Nasze TDP obowiązują po pierwszym wysłaniu do klienta dla wszystkich kolejnych transakcji handlowych w ramach bieżących stosunków handlowych. Nowe kwestie obowiązują od dnia naszej pisemnej informacji o zmianie.

1.2 Sprzeczne, odbiegające lub jednostronne ogólne warunki handlowe klienta nie są dla nas wiążące, nawet jeśli nie zaprzeczyliśmy wyraźnie lub mimo tych warunków świadczymy lub otrzymujemy usługi bez zastrzeżeń, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy poszczególne warunki na piśmie.

2. Podsumowanie umowy

2.1 Jeśli klient złoży nam ofertę, umowa staje się skuteczna nie wcześniej niż po otrzymaniu naszego potwierdzenia zlecenia lub, jeśli nie zostanie wysłane potwierdzenie zlecenia, najpóźniej po otrzymaniu naszego rachunku lub dostawy do klienta, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Pisemne potwierdzenie zamówienia zostanie sporządzone na pisemny wniosek. Decydujące dla zakresu treści umowy jest nasze potwierdzenie zamówienia lub nasz rachunek.

2.2 Oferta klienta jest dla niego wiążąca przez okres 4 tygodni od jej otrzymania w naszej siedzibie.

2.3 Jeżeli klient złożył zamówienie na podstawie naszej oferty, umowa nabiera mocy prawnej poprzez nasze potwierdzenie zamówienia. Jeśli zlecenie klienta odbiega od naszej oferty, umowa wchodzi w życie dopiero po naszym potwierdzeniu zlecenia. Jeśli nasza oferta została przedstawiona "bez zobowiązania", możemy ją odwołać do momentu otrzymania zlecenia. Na nasze żądanie złożenie zamówienia przez klienta następuje w formie pisemnej.

3. Ceny, płatność

3.1 Nasze ceny obejmują dostawę z zakładu lub magazynu i nie zawierają opakowania, frachtu, opłat pocztowych, ubezpieczenia od kradzieży i transportu, o ile nie uzgodniono inaczej. Należy doliczyć podatek obrotowy. Jeśli uzgodniono dostawę eksportową, klient ponosi koszty cła. Zniżki, rabaty lub potrącenia mogą być udzielane tylko na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia.

3.2 Jeżeli pomiędzy podsumowaniem umowy a dostawą dojdzie do wzrostu kosztów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, materiałów wyjściowych lub frachtu, wynoszących ponad 3 % uzgodnionej ceny, to możemy w odniesieniu do uzgodnionej ceny ustawiać w sposób rozsądny, bez dodatkowego zysku, zgodnie z efektem obowiązujących czynników kosztowych, o ile klient sprzedaje towar w obrocie handlowym.

3.3 Nasze roszczenia stają się wymagalne z chwilą przybycia naszej informacji do klienta w momencie gotowości towaru do odbioru lub w przypadku uzgodnionej dostawy w momencie dostawy do klienta, o ile nie uzgodniono pisemnie późniejszego terminu płatności.

3.4 Płatności dokonuje się w EURO bez potrąceń, opłat bankowych i kosztów na nasze konto w banku, który zostanie przez nas wskazany. Ustalone przez nas terminy płatności i rabatów rozpoczynają się od daty wystawienia faktury. Uzgodnione potrącenia za skonta mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nasz klient nie jest w zwłoce w odniesieniu do innych roszczeń z naszych stosunków handlowych. Decydujące dla płatności w odpowiednim czasie jest nadejście formularza polecenia przelewu do banku klienta i wystarczające pokrycie konta klienta.

3.5 Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania otrzymanej zapłaty do umorzenia najstarszych należności wraz z powstałymi odsetkami i kosztami w następującej kolejności: koszty, odsetki, należność główna.

3.6 Jeżeli klient nie zainicjuje płatności najpóźniej dwa dni po otrzymaniu od nas informacji o gotowości towaru do odbioru lub w przypadku szczególnie uzgodnionej dostawy dwa dni po dostawie, popada w zwłokę, chyba że wcześniej otrzymał nasz rachunek lub przepadł uzgodniony termin płatności. W tych ostatnich przypadkach klient popada w zwłokę już wtedy, gdy nie zainicjuje płatności najpóźniej jeden dzień po otrzymaniu rachunku lub w dniu dostawy. W przypadku zwłoki w płatności naliczamy w obrocie handlowym od dnia wymagalności (punkt 3.3) najpierw odsetki po dniu wymagalności w wysokości 5 % rocznie, a od dnia wystąpienia zwłoki odsetki za zwłokę w wysokości 8 % rocznie powyżej obowiązującej podstawowej stopy procentowej.

3.7 Przyznane terminy płatności tracą ważność w momencie, gdy istotne pogorszenie sytuacji finansowej klienta stanie się dla nas oczywiste lub gdy nasz klient poda błędne lub niepełne informacje o swoim stanie kredytowym. W takich przypadkach zaległe należności stają się natychmiast wymagalne, o ile klient nie ma prawa do odmowy świadczenia. Ponadto możemy dochodzić naszych praw do zabezpieczenia wierzytelności i klimatyzować zaległe dostawy od przekazania wystarczającego zabezpieczenia lub gotówki z góry. W przypadku odmowy klienta możemy odstąpić od umowy, o ile nasze świadczenie nie zostało jeszcze spełnione, bez możliwości dochodzenia przez klienta jakichkolwiek praw z tego tytułu.

3.8 Weksle i czeki przyjmujemy tylko po specjalnym uzgodnieniu i na poczet świadczenia. Weksle są dyskontowane. Opłaty za weksle i dyskonto ponosi klient; są one naliczane od daty wymagalności kwoty faktury i są wymagalne i płatne natychmiast. Termin ważności weksli nie może przekraczać 90 dni od daty wystawienia faktury.

3.9 Klient może dokonać potrącenia z naszymi roszczeniami tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne powstało z mocy prawa i zostało przez nas zatwierdzone jako prawnie skuteczne lub uznane na piśmie. Klient jest uprawniony do zatrzymania należnych płatności tylko wtedy, gdy zasadniczo naruszyliśmy obowiązek wynikający z tego samego stosunku umownego, z którego klient wywodzi swoje prawo do zatrzymania, i nie zaoferowaliśmy odpowiedniego zabezpieczenia mimo pisemnego żądania klienta. To samo obowiązuje w przypadku powoływania się na środki obrony.

4. Dostawa / ryzyko ceny i wykonania

4.1 Dostawa i wysyłka odbywają się ex works i - również w przypadku dostaw przedpłaconych - na ryzyko klienta. Po przeniesieniu ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, zatopienie lub uszkodzenie. Koszty dodatkowe spowodowane specjalnymi życzeniami klienta dotyczącymi wysyłki są ponoszone przez niego.

4.2 Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towarów przeciętnego rodzaju i jakości z uwzględnieniem zwyczajowych tolerancji w odniesieniu do rodzaju, ilości, jakości i opakowania. W przypadku artykułów wykonanych na zamówienie nie można odrzucić nadwyżki wymiarowej lub krótkich dostaw do 10%.

4.3 Wynajęte kontenery są naszą własnością i nie mogą być sprzedawane. Muszą być zwrócone najpóźniej 60 dni po dostawie bez pozostałości i w idealnym stanie z opłaconym przewozem. W przeciwnym razie możemy obciążyć je aktualną ceną za fabrycznie nowe pojemniki o tym samym wzorze lub zażądać opłaty za wynajem. Wynajęty materiał opakowaniowy nie może być używany do innych celów niż transport dostarczonego towaru, np. do zakwaterowania różnych produktów. Niedozwolone jest usunięcie oznaczeń. Opakowania jednostronne nie są odbierane; poinformujemy klienta o osobie trzeciej w celu recyklingu pojemników zgodnie z rozporządzeniem o opakowaniach.

5. Terminy dostaw.

Ustalone terminy dostaw podlegają naszemu pisemnemu potwierdzeniu. Odroczone dostawy spowodowane sporami pracowniczymi oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, jak np. działania władz, utrudnienia w ruchu drogowym itd. zwalniają nas całkowicie z naszego zobowiązania do dostawy, dopóki są skuteczne lub w przypadku niemożności, o ile nie ponosimy odpowiedzialności za to zdarzenie. Przedłużenie pierwotnie wyznaczonego terminu wynosi co najmniej 4 tygodnie.

6. Zwracane towary

Zwracane towary będą przyjmowane tylko po pisemnym powiadomieniu i po naszym wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia. Zwroty dokonywane są na koszt i ryzyko klienta, chyba że zwracany towar jest wadliwy.

7. Niewiążące wskazówki dotyczące zastosowania / prawa własności przemysłowej osób trzecich

7.1 Opisy produktów i instrukcje obsługi oraz wskazówki dotyczące zastosowania w formie ustnej i pisemnej lub w formie testów stanowią jedynie ogólne, niewiążące wskazówki. W odniesieniu do różnorodności zastosowań produktów i szczególnych okoliczności klient powinien sprawdzić wszystkie dostarczone towary pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Dotyczy to również sytuacji, gdy dany towar jest ogólnie zalecany do określonego celu. Zastosowanie, wykorzystanie i obróbka produktów wykraczają poza nasze możliwości kontroli i dlatego leżą w zakresie wyłącznej odpowiedzialności klienta.
Dotyczy to w szczególności sektora morskiego. Produkt, który jest certyfikowany dla tego obszaru przez Certyfikat badania typu WE musi być poddany obróbce zgodnie z parametrami określonymi w Certyfikacie badania typu WE, w przeciwnym razie nie ma odpowiedzialności dla tego obszaru.

7.2 Nie udzielamy gwarancji na powierzchnię wykonaną przy użyciu dostarczonych towarów, ponieważ nie mamy wpływu na prawidłową obróbkę. W przypadku dodania rozcieńczalników, utwardzaczy lub lakierów, które nie są przez nas zalecane, produkty nie odpowiadają już naszemu opisowi produktu.

7.3 Przestrzeganie ewentualnych praw własności przemysłowej osób trzecich, takich jak patenty na zastosowania i przepisy ustawowe, przy obróbce dostarczonych produktów jest wyłączną odpowiedzialnością klienta.

8. Towary niezgodne z umową

8.1 Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli produkty innych producentów zostaną pomieszane z naszymi produktami. To samo dotyczy sytuacji, gdy ogólna struktura powierzchni nie została zbudowana wyłącznie z naszych produktów. Nie ponosimy również odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego przechowywania, jak również w przypadku informacji reklamowych osób trzecich.

8.2 Jeżeli dostarczony towar wykazuje wady, klientowi przysługuje jedynie prawo do reklamacji towaru. Dodatkowe dostawy są wykluczone, ponieważ wiązałyby się z regularnymi, nieuzasadnionymi kosztami, a wykluczenie dodatkowych dostaw nie oznacza istotnej niekorzyści dla klienta. Alternatywnie możemy wybrać dodatkową dostawę towaru doskonałego.

8.3 Jeżeli ponowna dostawa towaru doskonałego nie powiedzie się lub nie zostanie zorganizowana w ustalonym dla nas odpowiednim czasie, klient może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę. Odszkodowanie może być dochodzone tylko na warunkach określonych w punkcie 9.

8.4 Jeśli po złożeniu reklamacji i przepadku terminu wyznaczonego nam na korektę klient nie poinformuje nas, które prawa z punktów 8.2 i 8.3 mu przysługują, będziemy mogli wyznaczyć mu pisemnie termin 3 tygodni na złożenie oświadczenia. Po bezowocnym przepadaniu tego terminu uprawnienie do podjęcia decyzji przechodzi na nas.

8.5 Terminy na zbadanie i złożenie reklamacji zgodnie z § 377 HGB obowiązują pod warunkiem, że klient złoży reklamację w odniesieniu do oczywistych wad w ciągu tygodnia od dostawy towaru, przy czym wystarczające dla zachowania terminu jest wysłanie pisemnej reklamacji w odpowiednim czasie.

9.Odpowiedzialność

9.1 W przypadku zawinionego nieprzyjęcia zakupionego towaru możemy żądać zwrotu kosztów nieprzyjęcia w wysokości 20 % ceny umownej; zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Klient ma prawo do przedstawienia dowodu na niższą wartość szkody.

9.2 Wyklucza się roszczenia klienta z tytułu szkód mimo istnienia przyczyny prawnej oraz roszczenia o zwrot daremnych nakładów, chyba że przyczyną szkody jest naruszenie obowiązków z powodu rażącego niedbalstwa lub umyślności lub co najmniej niedbałe naruszenie istotnych obowiązków umownych; w tym ostatnim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody.

9.3 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód na osobie, tzn. szkód spowodowanych naruszeniem życia, ciała lub zdrowia, w przypadku odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub o ile w drodze wyjątku przejęliśmy gwarancję.

10. Ograniczenia ustawowe

10.1 Umowne roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o zwrot daremnych nakładów klienta ulegają przedawnieniu po dwóch latach.

10.2 W drodze odstępstwa od punktu 10.1 umowne roszczenia odszkodowawcze i roszczenia klienta o zwrot daremnych nakładów, które wynikają z wady towaru, jak również prawo do retuszu zgodnie z punktem 8.2 akapit 1, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku. Prawa regresowe zgodnie z § 478 f. BGB (niemieckiego prawa cywilnego) pozostają nienaruszone.

10.3 Punkty 10.1 i 10.2 akapit 1 nie obowiązują w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków lub naruszenia istotnych obowiązków umownych, jak również w przypadkach wymienionych w punkcie 9.3. W tych przypadkach obowiązują ustawowe terminy przedawnienia.

10.4 Nasze roszczenia o zapłatę i odsetki są ograniczone do pięciu lat.

11. Zastrzeżenie własności

11.1 Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu spełnienia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego z klientem włącznie z roszczeniami uzupełniającymi, roszczeniami odszkodowawczymi i inkasowaniem czeków i rachunków. To zastrzeżenie własności pozostaje aktywne również wtedy, gdy poszczególne wierzytelności zostaną włączone do rachunku bieżącego, a saldo zostanie pobrane i potwierdzone.

11.2 Klient jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania dla nas naszych towarów objętych zastrzeżeniem własności, do ich konserwacji i naprawy na własny koszt oraz do ubezpieczenia ich w ramach zwyczajowo przyjętych dla rozsądnego przedsiębiorcy na wypadek utraty i uszkodzenia. Klient niniejszym z góry przenosi na nas swoje roszczenia wynikające z umów ubezpieczeniowych. Przyjmujemy tę cesję.

11.3 Klient jest uprawniony do dysponowania zastrzeżonym towarem w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile w odpowiednim czasie wypełni swoje zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych z nami. Nie dotyczy to sytuacji, w której klient i jego odbiorcy uzgodnili klauzulę o nieprzenoszeniu własności w odniesieniu do wierzytelności z tytułu kupna. Klient nie ma prawa do zastawu, pokwitowania powierniczego lub innych obciążeń. Jest on zobowiązany do zabezpieczenia naszych praw w przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru do wysokości naszego roszczenia z tytułu ceny kupna. Można to załatwić poprzez uzależnienie przeniesienia własności w przypadku odsprzedaży od całkowitej zapłaty za towar przez jego nabywcę.

11.4 Jeżeli nasz towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez klienta, to już teraz przenosi on na nas wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży, w tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich w wysokości wartości umownej towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi prawami zabezpieczającymi i zależnymi, w tym rachunkami i czekami. Przyjmujemy tę cesję. Jeżeli zastrzeżony towar jest sprzedawany razem z innymi towarami za cenę łączną, niniejsza cesja jest ograniczona do proporcjonalnej kwoty rachunku klienta za nasz sprzedany towar zastrzeżony. W przypadku sprzedaży towarów, których staliśmy się współwłaścicielami zgodnie z punktem 12.6, cesja jest ograniczona na tę część wierzytelności, która odpowiada naszemu udziałowi we współwłasności.

11.5 W przypadku zwłoki lub innego istotnego naruszenia obowiązków, jak również istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej klienta, zobowiązuje się on zgodnie z § 107 ust. 2 InsO do wydania zastrzeżonego towaru. Obowiązek ten jest niezależny od odstąpienia lub przedłużenia czasu. Już w tym momencie klient zezwala nam na wejście do swoich biur w celu odbioru towaru. Jesteśmy uprawnieni do odsprzedaży odebranego towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej i do skompensowania naszych kosztów z przychodem. Zastrzeżony towar odbieramy tylko w celu zabezpieczenia i tylko w przypadku odstąpienia od umowy z wyraźnym pisemnym uzasadnieniem. W przypadku odstąpienia od umowy możemy żądać odszkodowania za czas przekazania towaru zgodnie z § 503 ust. 2 BGB (niemieckiego prawa cywilnego). Ponadto możemy w przypadku zwłoki lub istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej klienta powiadamiać nabywców klienta w jego imieniu, aby przenieśli na nas wierzytelności z odsprzedaży i odebrali je.

11.6 Klient dokonuje dla nas jedynie obróbki zastrzeżonego towaru, nie nabywając z tego tytułu żadnych roszczeń wobec nas. Nowy towar staje się naszą własnością. W przypadku obróbki, zmieszania lub połączenia zastrzeżonego towaru z towarem stanowiącym własność osób trzecich nabywamy współwłasność do nowego towaru w stosunku wartości fakturowej naszego zastrzeżonego towaru do wartości fakturowej pozostałych towarów. W przypadku połączenia lub pomieszania z towarem głównym klienta już teraz przenosi on na nas swoje prawo własności do nowego przedmiotu.

11.7 Klient poinformuje nas niezwłocznie o przymusowych środkach egzekucyjnych osób trzecich na zastrzeżonym towarze lub w przelanych na nas wierzytelnościach lub w innych zabezpieczeniach, wskazując dokumenty, które są wymagane do interwencji; dotyczy to również innych rodzajów ingerencji.

11.8 Na żądanie klienta zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zgodnie z powyższymi postanowieniami zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim wartość fakturowa towarów, których własność została przeniesiona w drodze zabezpieczenia, przekracza nasze wierzytelności podlegające zabezpieczeniu o więcej niż 20 % . Wybór towaru zastrzeżonego do wydania należy do nas.

11.9 Umowy w odniesieniu do zastrzeżenia własności obowiązują do momentu osadzania przez klienta wszystkich naszych roszczeń. Jeżeli klient włączy roszczenie do otwartego rachunku swojego nabywcy, to już teraz przenosi na nas z tego otwartego rachunku roszczenia bilansowe wynikające dla niego. Klient jest upoważniony do ściągania tej wierzytelności również po cesji. Nasze prawo do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone, natomiast nie możemy ściągać należności, o ile klient należycie wypełni swoje zobowiązanie do zapłaty. Klient zobowiązuje się do przekazania wszystkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do dochodzenia scedowanych wierzytelności.

11.10 O ile zastrzeżenie własności nie jest ważne według prawa obcego kraju, w którym znajduje się dostarczony towar, klient na nasze żądanie udostępni równoważne zabezpieczenie. Jeśli nie spełni tego żądania, możemy żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich niezapłaconych faktur.

12. Miejsce spełnienia świadczenia, jurysdykcja, prawo właściwe

12.1 Miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba w Hamm. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z działalności handlowej z pełnoprawnymi kupcami i osobami prawnymi prawa publicznego jest dla obu stron siedziba naszej firmy w 59075 Hamm (§ 38 ZPO = Kodeks postępowania cywilnego). Dotyczy to również działań prawnych w odniesieniu do rachunków i czeków. Ponadto możemy dochodzić roszczeń wobec naszego klienta w jego ogólnej siedzibie.

12.2 Zastosowanie ma prawo niemieckie. Wyklucza się Porozumienie Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. w sprawie umów dobrze kryjących międzynarodowy zakup towarów (CISG "Wiener Kaufrecht").

13. Klauzula rozdzielności

Jeżeli jedno lub więcej z tych postanowień lub transakcja dostawy staną się nieważne częściowo lub w całości, nie narusza to ważności pozostałych postanowień lub pozostałych części tych klauzul.